Vergoedingsoverzicht zorgverzekeraars Vergoedingen
Beroepsvereniging FAGT  
Koepelorganisatie voor beroepsverenigingen RBCZ

Klachtenreglement:
Als FAGT CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en de geschilleninstantie Zorggeschil, welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.
Daarnaast ben ik als therapeut ingeschreven in het TCZ/RBCZ register.

Wanneer klachtenfunctionaris 
Bij klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

Indien u een klacht heeft, probeer dit dan altijd eerst met de betreffende CAM-therapeut te bespreken. Mogelijk komt u hier samen al uit.
Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat u wenst, of is een dergelijk gesprek om motiverende redenen niet (meer) mogelijk, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.
 
Wanneer Geschillencommissie 
Indien uw klacht naar uw mening niet is opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris.

Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft u van mening dat de CAM-therapeut fouten heeft gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen.
Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.
 
Wanneer Tuchtrecht
Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut. Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatie voorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM-therapeut in woord of daad.
 
Meer informatie Klachtenreglement FAGT
 
Quasir_Klachtenbemiddeling_wkkgz Zorggeschil_Geschilleninstantie_wkkgz